grupa sun stone

grupa sun stone

Polityka Prywatności

Sun Stone International Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi

Słowniczek

Administrator – spółka działającą pod firmą: Sun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 126/ 128 lok. 209, kod pocztowy: 90-520 Łódź, posiadająca numer: REGON 366428600; NIP 729-27-14-269, nr KRS 0000653338;

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) – zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO;

Polityka – polityka prywatności;

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych
na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Sun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,
przy ulicy Gdańskiej126/ 128 lok. 209, kod pocztowy: 90-520Łódź,

posiadająca numer: REGON 366428600; NIP 729-27-14-269, nr KRS 0000653338;

kontakt z Administratorem jest możliwy:

· pod numerem telefonu: 530 161 222;

· pod adresem e-mail: biuro@sunstonegroup.pl;

· listownie na adres: Sun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Gdańska 126/ 128 lok. 209, 90-520 Łódź.

2. Administrator wprowadził w zakresie swojej działalności wymogi przewidziane
przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”). Administrator wdrożył Politykę, zgodnie z art. 25 i 32 RODO.

3. Administrator przywiązuje dużą wagę do prywatności Klientów, Pracowników, Zleceniobiorców, Zleceniodawców oraz Kontrahentów, Podwykonawców i Wykonawców.

4. Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w Polityce prywatności – proszę o niekorzystanie
z usług Administratora.

II. Cele, podstawy oraz retencja Danych Osobowych

Cel
Podstawa prawna
Wymiar zgody
Okres Przetwarzania
wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług
przez Administratora
art. 6 ust. 1
lit. b i c RODO
niezbędna do wykonania umowy,
której stroną jest Klient
przez obowiązkowy okres realizacji umowy
oraz okres niezbędny
dla realizacji obowiązków księgowych
lub podatkowych z nią zawiązanych oraz dla realizacji ewentualnej konieczność dochodzenia roszczeń wynikających
z umowy – ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami;
realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy pomiędzy Administratorem a jego pracownikamiart. 6 ust. 1
lit. b i c RODO
niezbędna do wykonania umowy,
której stroną jest pracownik
przez okres trwania stosunku pracy
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej
ze stosunkiem pracy i akt osobowych – ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;
realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcami/ Zleceniodawcami/ Kontrahentamiart. 6 ust. 1
lit. a, b i c RODO
dobrowolnaokres realizacji umowy zlecenia lub innej umowy cywionoprawnej oraz okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych
oraz dla realizacji ewentualnej konieczność dochodzenia roszczeń wynikających
z umowy zlecenia lub innej umowy cywionoprawnej; dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:

a) w celu świadczenia usług;

b) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie usług oraz może być w każdym czasie odwołana (aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy w dowolny sposób skontaktować się z Administratrem i cofnąć swoją zgodę).

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia usług czy też zmiana Polityki.

III. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Rodzaj przekazywanych Danych Osobowych
Rodzaje Odbiorców
Cel
Dane KlientówAdministrator i jego pracownicy/ zleceniobiorcy;
podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz pośrednictwa i marketingu na rzecz Administratora;
wykonawcy/ podwykonwacy/ zleceniodawcy/ kontrahenci Administratora, którzy świadczą usługi budowlane i inne
w zakresie niezbędnym
dla realizacji umowy;
właściwy organ podatkowy
reazlizacja usług
Dane Pracowników/ ZleceniobiorcówAdministrator i jego pracownicy/ zlecenobiorcy;
podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, prawnej
oraz informatycznej na rzecz Administratora;
wykonawcy i podywkonawcy Administratora oraz jego Zleceniodawcy, Kontarhenci i Klienci – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;
zakłady medycyny pracy, właściwy organ podatkowy
oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
realizacja umów i obowiązków z nich wynikających
Dane Zleceniodawców oraz Kontrahentów/ Wykonawców/ PodwykonawcówAdministrator i jego pracownicy/ zlecenobiorcy;
podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, prawnej
oraz informatycznej na rzecz Administratora;
Klienci Administratora –
w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;
własciwy organ podatkowy
reazlizacja usług

IV. Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz sposoby ich przechowywania

1. Dane Osobowe Klientów przekazane w ramach realizacji ofert lub umów, przetwarzane są
za pośrednictwem programu komputerowego, służącego Administratorowi do rozliczeń
lub dokonywania zestawień lub opracowywania projektów ofert lub umów. Natomiast, w formie papierowej gromadzone są tylko jako dokumenty niezbędne do realizacji oferowanych usług
przez Administratora oraz dokonywania przez niego z tego tytułu rozliczeń.

2. Dane Osobowe Pracowników/ Zleceniobiorców, gromadzone są w formie papierowej, tj. umów
lub innych dokumentów, zawieranych z nimi lub koniecznych do wykonania zawartej z nimi
przez Administratora umowy, a w formie elektronicznej przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń oraz obowiązków kadrowych i płacowo-podatkowych.

3. Dane Osobowe Zleceniodawców/ Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców, gromadzone są w formie papierowej, tj. umów lub innych dokumentów, zawieranych z nimi lub koniecznych do wykonania zawartej z nimi przez Administratora umowy, a w formie elektronicznej przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń oraz obowiązków kadrowych i płacowo-podatkowych.

4. Administrator współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi, tj:

a) Piotrem Reszpondkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PERFEKT OFFICE Piotr Reszpondek, główny adres wykonywania działalności: ul. 1 Maja, nr 12 (kod pocztowy:
95-070 Aleksandrów Łódzki) zajmującym się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą księgową Administratora;

b) Ewą Ryfa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Ryfa eTracto, ul. Lirowa 24
lok. 21, 02-387 Warszawa, zajmującą się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą reklamową i marketingową Administratora;

W związku z tą współpracą Dane Osobowe przekazywane są w formie elektronicznej lub papierowej w celu wykonania umowy.

4. Dokumentacja gromadzona w formie papierowej jest przechowywana w przystosowanych
do tego pomieszczeniach/ szafkach/ szufladach, zamykanych na klucz lub kartę dostępu przez osobę upoważnioną.

5. Dane Osobowe w formie elektronicznej zabezpieczane są odpowiednimi do stopnia ważności hasłami i loginami z dostępami do systemów, gdzie znajdują się one i są przechowywane,
dla upoważnionych w tym celu przez Administratora – osób.

V. Prawa osoby, której dotyczy przetwarzanie Danych Osobowych

1. Osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe przysługuje:

a) prawo dostępu do treści tych Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, poprawienia, usunięcia w całości lub w części, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych; prawo wglądu do tych Danych Osobowych i prawo do dokładnej informacji, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane; prawo do dokładnej informacji, komu i na jakiej podstawie Administrator przekazał te Dane Osobowe; prawo do przeniesienia tych Danych Osobowych do innego podmiotu;

b) w przypadku uznania, iż przy przetwarzaniu Danych Osobowych naruszono przepisy RODO, osobie której dotyczą te Dane Osobowe, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), a w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje jej prawo żądania informacji o ww. Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe, zawsze przysługuje prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody;

d) osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

2. Administrator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w ust. 1 tego punktu. Jeżeli, jednak z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Administrator w ciągu miesiąca przekaże informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Administrator w każdym przypadku poinformuje o realizacji uprawnienia osobę, której dotyczą Dane Osobowe.

3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Administrator poinformuje osobę, której dotyczą Dane Osobowe o takim incydencie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 96 godzin od stwierdzenia naruszenia.

4. W wyjątkowych sytuacjach, przewidzianych przez prawo Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.

VI. Polityka cookies

1. Celem skorzystania w prawidłowy sposób z Serwisu Administratora, konieczne jest uruchomienie obsługi tzw. plików cookies w przeglądarce internetowej, kóre mogą być następnie skasowane poprzez użycie odpowiednich opcji danej przeglądarki lub inne oprogramowanie.

2. Administrator w ramach Serwisu może wykorzystywać nastąpujące rodzej plików cookies:

a) pliki cookies sesyjne (tymczasowe) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) pliki cookies stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

c) piki cookies niezbędne – warunkujące korzystanie z usług w ramach Serwisu;

d) pilki cookies bezpieczne – mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przetwarzanych tam Danych Osobowych;

e) pliki cookies marketingowe – stwarzające możliwość dostarczenia Użytkownikowi ofert i innych terści lub materiałów reklamowych oraz marketingowych, w tym dostosowanych do jego preferencji;

f) pliki cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

g) pliki cookies funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3. Administrtor używa plików cookies w następujących celach:

a) funkcjonalnych – poprawania użyteczności i konfiguracji Serwisu;

b) analitycznych – tworzenia statystyk, które mają unaocznić sposób korzytsnia przez Użytkowników z Serwisu i innych stron internetowcyh, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) bezpieczeństwa – zapobiegania nadużyciom w Serwicie i innym niepożądanym działaniom zagrażającym bezpieczeństu danych Użytkownika;

d) ciągłości – utrzymania sesji Uzytkownika po zalogowaniu;

e) marketingowych – dostarczanie Użytkownikom ofert lub innych tresći i materiałów reklamowych lub marketingowych, z uwzględnieniem ich preferencji, a także określanie profilu Użytkownika pod kątem jego preferncji w ramach dostarczanych mu ww. ofert lub materiałów.

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego, a zmiany tych ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik).

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Brak zmiany ustawień tych plików powoduje, że Administrtor zamieszcza je w urządzeniu końcowym Uzytkownika i ma do nich dostęp.

6. Wyłączenie, ograniczenie lub rezygnacja z plików cookies, może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wyłączenie lub organiczenie lub naruszenie niekórych jego funkcjonalności.

Sun Stone International Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi dba o prywatność  i ochronę danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Zleceniodawców, Podwykonawców, Wykonawców, jak i Pracowników oraz Zleceniobiorców.

W związku z powyższym, wprowadzono procedury bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jestSun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 126/ 128 lok. 209, kod pocztowy: 90-520 Łódź,  posiadająca numer: REGON 366428600; NIP 729-27-14-269, nr KRS 0000653338,
a kontakt z Administratorem jest możliwy:

– pod numerem telefonu: 530 161 222;

– pod adresem e-mail: biuro@sunstonegroup.pl;

– listownie na adres: Sun Stone International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdańska 126/ 128 lok. 209, 90-520 Łódź.

Polityka prywatności jest sporządzona i dostępna w formie papierowej oraz elektronicznej – w siedzibie Administratora: ul. Gdańska 126/ 128 lok. 209, 90-520 Łódź.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Wobec czego, korzystając  ze strony internetowej https://sunstonegroup.pl/zakres-uslug/ jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę
na wykorzystanie przez Administratora plików cookies, celem zapewnienia Państwu wygody podczas przeglądania zawartości tego serwisu. Szczegółowe uregulowania co do Polityki cookies zamieszczono w Polityce Prywatności.